wesprzyj nas kontrast
czcionki: A A A
zaloguj
powrót

Regulaminy

Warunki korzystania z serwisu „wracam.pl” wraz z polityką prywatności

§1 Definicje

Serwis – oznacza portal internetowy prowadzony pod nazwą „wracam.pl”, stanowiący zarejestrowane czasopismo w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod numerem: …………

Fundacja – oznacza Fundację Udaru Mózgu w Łodzi, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000331601, z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź.

Ankieta – oznacza ankietę przygotowaną przez specjalistów Fundacji znajdującą się pod adresem: wracam.pl

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z portalu za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej umożliwiającej odczytanie treści portalu z zastosowaniem aktualnie obowiązujących technologii.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

§2 Portal

 1. Portal prowadzony jest przez Fundację.

 2. Za treści umieszczone na portalu odpowiada Fundacja.

 3. Treści umieszczone na portalu są chronione prawem autorskim i ich powielanie i rozpowszechnianie bez zgody Fundacji jest niedozwolone.

 4. Portal ma charakter informacyjno – edukacyjny i ma przyczyniać się do rozpowszechniania wiedzy o przyczynach, objawach i skutkach udaru mózgu.

 5. Ankieta udostępniana na portalu służy jedynie poinformowaniu Użytkownika o potencjalnej możliwości wystąpienia objawów, które należy skonsultować z właściwym lekarzem. Wynik ankiety oparty jest na badaniach statystycznych i nie może być w żadnym razie uznawany za diagnozę, służyć ma jedynie zachęceniu do kontaktu z lekarzem.

 6. Fundacja nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych związanych z wypełnieniem ankiety.

 7. Korzystanie z portalu ma charakter powszechny i nieodpłatny.

 8. Korzystanie z treści zawartych na portalu nie wymaga rejestracji.

 9. W celu skorzystania z portalu niezbędne jest łącze internetowe oraz przeglądarka dostosowana do aktualnych technologii stosowanych w Internecie.

§3 Zastrzeżenia medyczne i naukowe

 1. Fundacja i jej specjaliści dokładają wszelkich starań, aby treści publikowane na portalu były zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

 2. W razie stwierdzenia, iż treści zamieszczone na portalu nie odpowiadają aktualnym wynikom badań naukowych Użytkownik może zgłosić ten fakt za pośrednictwem maila na adres: info@fum.info.pl

 3. W razie stwierdzenia, iż opublikowane treści stanowią naruszenie praw autorskich Użytkownik proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Fundacji z podaniem źródła publikacji na adres: info@fum.info.pl

§4 RODO

 1. Fundacja nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z portalu. Korzystanie z portalu i dostęp do treści nie wymaga rejestracji ani logowania.

 2. Fundacja zbiera i gromadzi dane osobowe Użytkowników, którzy zdecydowali się na kontakt z fundacją (dane osobowe zwykle pozyskiwane w tym zakresie to Imię Nazwisko i adres e-mail Użytkownika).

 3. Podstawę przetwarzania tych danych stanowi niezbędność przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, obsługi wysyłki newslettera lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

 4. Podanie adresu e-mail Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem tych, które przetwarzane są w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności ochrony przed roszczeniami osób trzecich.

 6. Fundacja nie przetwarza danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych.

 7. Fundacja nie profiluje użytkowników, w tym nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany umożliwiający profilowanie.

 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom trzecim, w szczególności w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności stosownym władzom i organom, a także pracownikom i współpracownikom (w tym zewnętrznej kancelarii prawnej).

 9. Fundacja nie stosuje personalizacji stron internetowych, reklam behawioralnych ani im podobnych technik związanych z automatycznym przetwarzaniem danych.

 10. Fundacja nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, serwer portalu i serwery poczty elektronicznej prowadzone są przez usługodawców lokalnych.

 11. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: info@fum.info.pl

§5 Cookies i inne podobne technologie

 1. Fundacja nie zbiera i nie analizuje plików cookies.

 2. Pliki cookies mogą być stosowane przez dostawcę usług internetowych (serwer na którym umieszczony jest portal).

 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies, ale nie jest to niezbędne dla korzystania z serwisu.

 4. Odpowiedzialność za przetwarzanie ewentualnych danych osobowych związanych ze stosowaniem cookies ponosi dostawca usługi ………..; zastosowanie mają zastrzeżenia prawne i regulaminy dostawcy, który zobowiązany jest udostępnić je użytkownikowi.

 5. Dostawca usługi zobowiązany jest do prowadzenia logów dostępowych zawierających w szczególności IP komputera użytkownika oraz czas połączenia z serwerem, dane te mogą być przetwarzane do celów statystycznych przez dostawcę usług oraz udostępniane na żądanie uprawnionych organów.

§6 NEWSLETTER

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”) oraz w zakresie zgody na otrzymywanie komunikatów o prowadzonych sprawach na Twój adres podstawą jest także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prenumeraty.

 4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 7. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

 9. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w formie profilowania.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega prawo zmiany niniejszych warunków w każdym czasie.

 2. Zmiana warunków obowiązywać będzie od daty jej wprowadzenia i pozostaje bez znaczenia dla warunków korzystania z serwisu przed jej dokonaniem.

 3. Warunki korzystania umieszczone są na stronie wracam.pl i można je kopiować oraz pobierać

 

 


WRACAM DO: